13 فروردین 1400

جهادِ پیشرفت؛ ریشه ها و شاخص ها 🎥

آیا تفاوتی بین پیشرفت و توسعه وجود دارد؟ آیا ما نیازمند راهی متفاوت از نقشه راه توسعه هستیم؟ آیا الگوی خدمات اجتماعی مد نظر انقلاب اسلامی چیزی متفاوت از سازمان های توسعه جهانی است؟ الگوی گروه های جهادی چه باید باشد؟ گره زدن خدمات اجتماعی به نظریه پیشرفت یعنی چه؟ تبیین کوتاه هانی ایرانمش -مسئول مرکز رشد ستاد پیشرفت جامع و پژوهشگر حوزه اجتماعی- از این موضوع را مطالعه کنید.