14 فروردین 1400

روایت کسی که محله ندارد

آیا می دانید از نظر علم جامعه شناسی محله محوری می تواند بسیاری از مشکلات امروز جامعه ما را حل کند؟ نوشتار زیر از دکتر غلامرضا اورعی -استاد جامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد- ابتدا به محله و آثار آن بر روابط اجتماعی و سپس به بررسی محله و هویت محلی قوی به عنوان عاملی برای کنترل اجتماعی و کاهش ناهنجاری ها پرداخته است. دعوتید به مطالعه این متن روان و قابل تامل.
14 فروردین 1400

نبرد در جنگ سلولی

فراموشی و بی توجهی به سلول های بنیادی پیکره فعالیت های فرهنگی! نتیجه ساختار زدگی که مقام را بجای مسئولیت محور می داند. لزوم بازگشت به نهادهای فطری و تاریخی و ریشه داری همچون خانواده،مسجد، محله، حسینیه، صندوق های خیریه، هسته های فعال مردمی و...، در گفتگو با امیر سعادتی -نویسنده و روزنامه نگار- مطالعه کنید.