14 فروردین 1400

از کار فرهنگی تا سرمایه اجتماعی

جناب آقای ناصر صاحبی -فعال فرهنگی و اجتماعی و مدیر باشگاه کشاورزان جوان- به تشریح یکی از مهم ترین و ایضا مورد غفلت ترین اهداف کارهای فرهنگی یعنی بحث سرمایه اجتماعی پرداخته است. خواهشمندیم دقایقی از وقت با ارزشتان را به مطالعه مقاله کوتاه ولی پر مفهوم زیر اختصاص دهید.