26 فروردین 1400

حلقه‌هایِ اتصالِ خدمت و محبت

آیا به آثار و برکات اجرای نظریه حلقه های میانی در بُعد شهر و محله اندیشیده اید؟ آیا با اجرای این نظریه روح جدیدی در کالبد محلات دمیده نخواهد شد؟ آیا می دانید بهترین مدل هدایت و تصمیم سازی برای مدیران، مدل از پایین به بالا و توسط آحاد جامعه است؟ در مورد بهترین و کارا ترین مدل نظارت جدی بر حاکمیت چه؟ دعوتید به مطالعه سر مقاله ویژه نامه حلقه های میانی به قلم دکتر صادق یزدانی؛ معاونت عملیات جبهه فرهنگی انقلاب و سردبیر نشریه حلقه وصل .