16 فروردین 1400

مسعودِ روستا 🎥

بلاگر روستا! درست خواندید. این توصیف مختصر مسعود نبی دوست فعال فرهنگی مهاجرت کرده به روستا(!) و شهرنشینی است که اکنون در روستا زندگی می کند. از خانه تجربه روستا تا وضعیت فعلی گردشگری و تخریب فرهنگ روستایی، از فعال سازی شبکه اقتصاد روستایی تا خلا نهاد های تصمیم ساز بومی و تدوین سند 10 ساله روستای حاجی بیگی و همه همه را در نوشتار زیر و شرح مسیر جذابی که آقای نبی دوست طی کرده است در پست و ویدئوهای زیر ببینید و بخوانید.