14 فروردین 1400

روایت کسی که محله ندارد

آیا می دانید از نظر علم جامعه شناسی محله محوری می تواند بسیاری از مشکلات امروز جامعه ما را حل کند؟ نوشتار زیر از دکتر غلامرضا اورعی -استاد جامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد- ابتدا به محله و آثار آن بر روابط اجتماعی و سپس به بررسی محله و هویت محلی قوی به عنوان عاملی برای کنترل اجتماعی و کاهش ناهنجاری ها پرداخته است. دعوتید به مطالعه این متن روان و قابل تامل.