16 فروردین 1400

مسعودِ روستا 🎥

بلاگر روستا! درست خواندید. این توصیف مختصر مسعود نبی دوست فعال فرهنگی مهاجرت کرده به روستا(!) و شهرنشینی است که اکنون در روستا زندگی می کند. از خانه تجربه روستا تا وضعیت فعلی گردشگری و تخریب فرهنگ روستایی، از فعال سازی شبکه اقتصاد روستایی تا خلا نهاد های تصمیم ساز بومی و تدوین سند 10 ساله روستای حاجی بیگی و همه همه را در نوشتار زیر و شرح مسیر جذابی که آقای نبی دوست طی کرده است در پست و ویدئوهای زیر ببینید و بخوانید.
14 فروردین 1400

از کار فرهنگی تا سرمایه اجتماعی

جناب آقای ناصر صاحبی -فعال فرهنگی و اجتماعی و مدیر باشگاه کشاورزان جوان- به تشریح یکی از مهم ترین و ایضا مورد غفلت ترین اهداف کارهای فرهنگی یعنی بحث سرمایه اجتماعی پرداخته است. خواهشمندیم دقایقی از وقت با ارزشتان را به مطالعه مقاله کوتاه ولی پر مفهوم زیر اختصاص دهید.