14 فروردین 1400

افق اسجیل در ۱۴۰۴

روستای اسجیل در 40 کیلومتری شمال غرب مشهد؛ اولین روستایی که باشگاه کشورزان جوان در آن به ثبت رسیده است. روستایی سند پیشرفت افق 1404 دارد! بخوانید: