14 فروردین 1400

کنکاشی درباره نظام محله محور

اهمیت و ضرورت اجتماعات محلی و خرد و کلان، توجه به هویت تاریخی محلات، برج ها و امکان ایجاد محلات عمودی،پاتوق های محلی، گروه های کوچک شهر مشهد و مشکلات غرب شهر مشهد؛ این ها بخشی از عناوین نوشته جذاب دکتر ابراهیم فیاض -عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و استاد مدعو دانشگاه امام صادق(ع)- درباره نظام محله محوری است که می توانید در متن زیر مطالعه کنید.