14 فروردین 1400

عباس مسجدی؛ پیر میدان 🎥

این خرده روایتی از پیرمردی ریزنقش و نورانی و باصفایی است به نام عباس عباسی معروف به حاج عباس مسجدی؛ کسی که با درآمدی معمولی و با دست های خالی تا کنون دو مسجد و مهدکودک برای اعضای محله اش ساخته است! روایت این جهادگر فرهنگی 80 ساله مشهدی را بخوانید.