14 فروردین 1400

از کجا شروع کنیم

کار فرهنگی موثر در بحث محله محوری علاوه بر دو پیش فرض اساسی: الف) نگاه جامع و غیر تک بعدی به وضعیت محله و ب) اجرای رویکرد با مردم برای مردم دارای نکات و ظرائفی از جمله: "نگاه آسیب شناسانه در عین نگاه به فرصت ها" ، "علم به سختی کار پیش از شروع" ، نگاه درست به توانمندسازی" ، " عدم نگاه به مردم به عنوان صرفا شنونده و بیننده" و " جدی گرفتن تعمیق معرفتی نیروها" است که شرح و تفصیل آن را می توانید در در مقاله زیر به قلم دکتر رقیه فاضل -فعال فرهنگی،اجتماعی- مطالعه کنید.