14 فروردین 1400

باشگاهی برای کشاورزان جوان 🎥

"من هر کاری بتوانم در زمینه کمک به فکر احیای روستاها و احیای کشاورزی بکنم، قطعا خواهم کرد. آنچه برای من مهم و جالب و تازه است، خود شماها هستید. یعنی این تشکل باشگاه کشاورزان جوان چیز جالبی است. یک پدیده است. این را از دست ندهید. این مهم است. آن حلقه مفقوده ای که برای روستا، آن هم با شعار جوانان روستا لازم بوده وجود داشته باشد، شما هستید. این چیز مهمی است." آنچه خواندید بخشی از بیانات رهبر انقلاب خطاب به دبیران تشکل باشگاه کشاورزان جوان بود. شما می توانید ایده ی شکل گیری باشگاه کشاورزان جوان و هدف و دغدغه آن ها را در متن زیر مطالعه کنید.
14 فروردین 1400

افق اسجیل در ۱۴۰۴

روستای اسجیل در 40 کیلومتری شمال غرب مشهد؛ اولین روستایی که باشگاه کشورزان جوان در آن به ثبت رسیده است. روستایی سند پیشرفت افق 1404 دارد! بخوانید: