تماس با ما

جهت ارتباط با تیم سامانه اعم از پشتیبانی سامانه، ارائه انتقادات و پیشنهادات میتوانید از ایمیل و شماره ارائه شده استفاده نمایید. باشگاه نوآوران تفریح نشاط در راستای ایجاد شبکه فعالان حوزه تفریح و نشاط به همت نهضت اجتماعی جوانان خراسان رضوی ایجاد گردیده است.

ارتباط ایمیلی