9 اردیبهشت 1400

نقدی بر محرومیت زدایی و چرایی غفلت از ظرفیت ها و استعداد ها؛ دکتر محمد رضا شیخ الاسلامی 🎥

دکتر محمد رضا شیخ الاسلامی در نشست تخصصی فعالان اجتماعی خراسان رضوی پیرامون حلقه های میانی در قالب کارگاهی 2 ساعته به ارائه موضوع "نقدی بر محرومیت زدایی و چرایی غفلت از ظرفیت ها و استعداد ها" پرداخته است. از همه شما مخاطبین گرامی سایت، برای حضور در این کارگاه مجازی کم نظیر و اشتراک گذاری نظرات ارزشمندتان با ما دعوت به عمل می آوریم.
9 اردیبهشت 1400

شیوه مداخله مردمی در کاهش آسیب های اجتماعی محلات؛ ابراهیم نورمحمدی 🎥

ابراهیم نورمحمدی در نشست تخصصی فعالان اجتماعی خراسان رضوی پیرامون حلقه های میانی در قالب کارگاهی 1.5 ساعته به ارائه موضوع "شیوه مداخله مردمی در کاهش آسیب های اجتماعی محلات" پرداخته است. از همه شما مخاطبین گرامی سایت، برای حضور در این کارگاه مجازی کم نظیر و اشتراک گذاری نظرات ارزشمندتان با ما دعوت به عمل می آوریم.
9 اردیبهشت 1400

اشتغال و کار آفرینی و چگونگی ساماندهی ظرفیت های مردمی؛ دکتر مرتضی نیازی 🎥

دکتر مرتضی نیازی در نشست تخصصی فعالان اجتماعی خراسان رضوی پیرامون حلقه های میانی در قالب کارگاهی 1.5 ساعته به ارائه موضوع "اشتغال و کار آفرینی و چگونگی ساماندهی ظرفیت های مردمی" پرداخته است. از همه شما مخاطبین گرامی سایت، برای حضور در این کارگاه مجازی کم نظیر و اشتراک گذاری نظرات ارزشمندتان با ما دعوت به عمل می آوریم.
9 اردیبهشت 1400

دوگانه نظام «خدمات اجتماعی» و نظام «نهضت محرومین»؛ هانی ایرانمنش 🎥

هانی ایرانمنش در نشست تخصصی فعالان اجتماعی خراسان رضوی پیرامون حلقه های میانی در قالب کارگاهی 3 ساعته به ارائه موضوع "دوگانه نظام «خدمات اجتماعی» و نظام «نهضت محرومین» " پرداخته است.از همه شما مخاطبین گرامی سایت، برای حضور در این کارگاه مجازی کم نظیر و اشتراک گذاری نظرات ارزشمندتان با ما دعوت به عمل می آوریم.
9 اردیبهشت 1400

رسانه و کنشگری اجتماعی؛ سید پویان حسین پور 🎥

سید پویان حسین پور در نشست تخصصی فعالان اجتماعی خراسان رضوی پیرامون حلقه های میانی در قالب کارگاهی 3 ساعته به ارائه موضوع "رسانه و کنشگری اجتماعی" پرداخته است. از همه شما مخاطبین گرامی سایت، برای حضور در این کارگاه مجازی کم نظیر و اشتراک گذاری نظرات ارزشمندتان با ما دعوت به عمل می آوریم.
9 اردیبهشت 1400

نهضت مساله محوری جوانان محله؛ دکتر علی اصغری 🎥

دکتر علی اصغری در نشست تخصصی فعالان اجتماعی خراسان رضوی پیرامون حلقه های میانی در قالب کارگاهی 3 ساعته به ارائه موضوع "نهضت مساله محوری جوانان محله" پرداخته است. از همه شما مخاطبین گرامی سایت، برای حضور در این کارگاه مجازی کم نظیر و اشتراک گذاری نظرات ارزشمندتان با ما دعوت به عمل می آوریم.